Thursday, March 31, 2005

Kilabot!

Sa pagpasok ko sa isang makipot na silid at pagbukas sa madilim na ilaw, dama ko ang pagdampi ng hangin sa akin katawan, ang pag-akyat ng lamig sa aking mga binti buhat sa nangangalit na sahig na tila ba'y kuryenteng nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. Sa pag-upo ko at pag-sandal, yari ba’y isang haring pinagsisilbihan, sinusunod ano man ang naisin! Sa bawat tinig na lumalabas sa aking mga bibig, inaawitan ang isang bagay na di malaman, iniisip ang ‘di maintindihan. May kakaibang KILABOT na 'di maipaliwanag na sadyang sumasabay sa bawat pagpaparaya! Sa paglipas ng bawat segundo, dama ang kaginhawaan sa sarili! Sa pagbuhos ng malamig na tubig at pag-dampi sa aking mga balat, dama ang kakaibang init na dulot nito. Sa pag-tayo, di maipaliwanag ang kaligayang nadarama. Sa muling paglabas mula sa munting silid, sigaw ko'y SUCCESS!!!

Wednesday, March 30, 2005

unbelievable dream but it's true...

i never had a chance to meet this person...i read stories about his life, his precious work and his love to the world…i’ve seen him in the television, heard him over the radio, promote love and peace. but then, beyond these things, i do not care at all. one day, the world was shocked about his death. everybody mourns…i felt guiltiness in my heart...i asked the Lord forgiveness and thanked Him... before i totally immerse into deep sleep he came up into my mind, apologized for not believing. i dreamt, a man rose up from his tomb, looking at me, smiling, waving his hand and giving me his blessings...